Overview

EFDC_Explorer is a Windows-based GUI developed by Dynamic Solutions-International, LLC for pre and post processing of the Environmental Fluid Dynamics Code (EFDC). EFDC_Explorer is designed to support model set-up, Cartesian and curvilinear grid generation, testing, calibration, and data visualization, including 2D & 3D plots and animations of EFDC model results. Read more

Overview

EFDC_Explorer is a Windows-based GUI developed by Dynamic Solutions-International, LLC for pre and post processing of the Environmental Fluid Dynamics Code (EFDC). EFDC_Explorer is designed to support model set-up, Cartesian and curvilinear grid generation, testing, calibration, and data visualization, including 2D & 3D plots and animations of EFDC model results. Read more

Tổng quan

EFDC_Explorer là một phần mềm hoạt động dựa trên giao diện đồ họa Window. Phần mềm được phát triển bởi công ty Dynamic Solutions-International, LLC nhằm thực hiện quá trình tiền và hậu xử lý mã “Environmental Fluid Dynamics Code" (EFDC). EFDC được thiết kế để hỗ trợ việc xây dựng mô hình, Tạo ra lưới hệ Đề Các và lưới cong, kiểm tra, hiệu chỉnh và xem dữ liệu bằng các hình vẽ và hoạt ảnh của các kết quả mô hình EFDC. Xem tiếp

概述

EFDC_Explorer是一个基于微软视窗Windows、由Dynamic Solutions-International, LLC 公司为环境流体动力学软件EFDC开发的前处理和后处理计算机图形界面软件。EE用于模型开发,直角和曲线正交网格生成, 模型测试, 校准和数据可视化, 包括EFDC模型结果的各种绘制和动画模拟. 阅读更多

프로그램개요

EFDC_Explorer 는 환경유체동역학코드(EFDC) 의전/후처리를 윈도우의 GUI 기반으로 Dynamic Solutions-International, LLC 에서 개발한 프로그램 이다. EFDC_Explorer의 모델은 연직좌표와 직각 또는 곡선 수평 좌표를 사용하고, 모든 모델의 테스트,최적화,데이터의 가시화 및 애니메이션을 통하여 EFDC 모델링의 결과값을 아주 상세하게 보여준다. 자세히보기

Vision General

EFDC_Explorer es una Interfaz Gráfica de Usuario, desarrollada por Dynamic Solutions-International, LLC, para pre y postprocesamiento de datos del Modelo Environmental Fluid Dynamic Code (EFDC) (Código para la Dinámica de Fluidos Ambiental). EFDC_Explorer está diseñado para soportar la instalación del modelo EFDC, la generación de mallas cartesianas y curvilíneas, la prueba y calibración del modelo, y la visualización de datos, incluyendo gráficos y animación de resultados de dicho modelo. Leer más

Features

Discover the powerful modeling tools and features of the EFDC_Explorer Modeling System. Quickly build, run and calibrate your models with EE.

Read more

Support

Training programs, video tutorials, FAQs, technical support & guidance, and professional local sales partners all help us to successfully support our customers.

Read more

EFDC Model

One of the most popular 3D hydrodynamic and water quality models available today, DSI is constantly adding new features and improvements.

Read more

Forum

Join our lively user forum to get answers and to help others solve problems related to EFDC_Explorer and EFDC.

Read more